Foreningens vedtægter

Støtteforening for Bogø – Stubbekøbing overfarten.

§1 NAVN:
Foreningens navn er ’Idas Venner Støtteforening for Bogø–Stubbekøbing overfarten’. Dens hjemsted er Grønsund. Foreningens postadresse vil være hos den til enhver tid siddende kasserer.

§2 FORMÅL:
Foreningens hovedmål er at bevare Bogø – Stubbekøbing overfarten ved at fastholde og udvikle oplevelsesmiljøet omkring overfarten, herunder øge passagertallene. Derudover er foreningens mål at støtte den løbende renovering af færgen M/F Ida både med de frivilliges arbejdsindsats og økonomisk.

§3 MEDLEMSKAB:
Enhver kan blive medlem af foreningen. Det gælder enkeltpersoner, foreninger, institutioner og firmaer.
Alle medlemmer betaler kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hvert medlemskab, der har betalt forfaldne kontingenter råder over én stemme ved generalforsamlingen, hvor der ikke kan stemmes ved stedfortræder eller fuldmagt.

§4 BESTYRELSEN:
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5, og højst 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at på lige år vælges formand og mindst ét, højst to medlemmer, og på ulige år vælges mindst tre, højst fire bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges mindst en, højst to suppleanter, som hvis egentlige bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, træder ind i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt. Højst 14 dage efter en suppleants indtræden i bestyrelsen skal denne revidere sin konstituering.
Den nyvalgte formands første handling er at indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde, idet bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen skal konstituere sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden., herunder bl.a. bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder og deraf afledte opgaver samt krav til indhold og godkendelses procedurer for mødereferater.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved afstemning, hvor hvert medlem har én stemme. Vedtagelse kræver simpelt relativt flertal. Ved stemmelighed er formandens (subsidiært næstformandens) stemme udslagsgivende. Hvis blot ét bestyrelsesmedlem kræver det, skal afstemningen være hemmelig og skriftlig.

§5 REGNSKAB OG REVISION:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Sidste frist for årsregnskabets revision og endelige opstilling er 31. marts. Revisionen udføres af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen, og som tillige med en suppleant vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen (1 år forskudt).
Foreningens midler tilvejebringes dels ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, dels ved eventuelle gaver, tilskud eller lignende.

§6 GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor alle anliggender afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning ved formanden.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen

A) Lige årstal Formand, 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleanter

B) Ulige årstal 3 til 4 Bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleanter
9.  Valg af revisorer og en suppleant hertil
10. Eventuelt.

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Af indkaldelsen skal fremgå, at eventuelle forslag (dagsordenens pkt. 7), der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, samt hvor disse og det reviderede årsregnskab vil blive fremlagt, så de kan gennemses af medlemmerne hele den sidste uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsesbeslutning, generalforsamlingen eller når mindst 20 af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter, at foreningen har modtaget begæring herom.
På både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger sker personvalg ved skriftlig afstemning, medmindre generalforsamlingen beslutter noget andet. Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning, dersom ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.

Ved stemmelighed i forbindelse med personvalg afgøres dette ved lodtrækning.
Ved stemmelighed om et forslag bortfalder dette.
Referat af generalforsamlingen, underskrives af dirigenten og opbevares sammen med foreningens øvrige referater og andre dokumenter.

§7 TEGNING OG HÆFTELSE:
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Den ene af disse skal være formand eller næstformand. Foreningen hæfter kun med sin formue.

§8 OPLØSNING:
Beslutning om foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med dette formål på dagsordenen. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 2 og højst 8 ugers mellemrum.
Sammenlægges foreningen med en anden forening, overgår formuen til den sammenlagte forening. Opløses foreningen, overgår foreningens formue til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

§9 IKRAFTTRÆDEN:
Nærværende vedtægter træder i kraft den 24. maj. 2023